top of page

קבוצות חרבות ברזל

הסטודנטים/יות הזכאים להתאמות אקדמיות בעקבות מלחמת חרבות ברזל מעודכנים במערכות האוניברסיטה.  קבוצות אלה מעודכנות באתרי הקורסים ב-Moodle וניתן להגדיר פעילויות לקבוצות אלה באתר. הקבוצות ב-Moodle מתעדכנות באופן אוטומטי בכל בוקר לפי הרישום במערכת האוניברסיטה.

 • בכל אתר קורס, בנושא הראשון באתר התווסף קישור "קבוצות חרבות ברזל" המוביל ישירות לרשימת הקבוצות המעודכנות באתר. את הרשימה ניתן להוריד לקובץ אקסל בחלק התחתון של המסך.
  בנוסף, ברשימת המשתתפים הכללית באתר, ניתן לעשות סינון לפי קבוצות

 • בלוח הבקרה של הקורס ניתן להוריד את רשימת משתתפי קבוצות חרבות ברזל לקובץ אקסל.

  הרשימה כוללת מספרי זהות של הסטודנטים עם חיווי הקבוצה אליה משויכים מבין קבוצות חרבות ברזל (ללא שמות ומיילים)

  (הנחיות).

 • ברכיב הודעות המרצה ניתן להגדיר שליחת הודעות לפי קבוצות ואז בכל שליחת הודעה ניתן לבחור לאיזו קבוצה לשלוח את ההודעה (הנחיות)

 • ברכיבים בוחן ומטלה ניתן להגדיר הארכות זמן לקבוצות סטודנטים/יות (הנחיות)

 • בכל נושא ניתן להגדיר הגבלת גישה רק לקבוצה או אוסף הקבוצות כך שכל תוכן בנושא זה יהיה זמין רק לקבוצה/ות אלה (הנחיות)

 • בכל רכיב באתר ניתן להגדיר הגבלת גישה רק לקבוצה או אוסף הקבוצות כך שרכיב זה יהיה זמין רק לקבוצה/ות אלה (הנחיות)


פדגוגיה דיגיטלית

Virtual TAU

מוזמנים/ות לפנות אלינו לייעוץ אישי, תמיכה ו/או כל שאלה הנוגעת להוראה ולמידה מקוונת בסביבת ה-Moodle

bottom of page