top of page

הערכה מקוונת

 • קיימים שלושה רכיבים מרכזיים המאפשרים הערכה ב-Moodle: 

  1. בוחן: מאפשר שאלות מסוגים שונים כגון שאלות אמריקאיות 

  2. מטלה: מאפשרת הגשת קבצים על ידי הסטודנטים.  

  3. הערכת עמיתים: בשלב ראשון כל סטודנט/ית מגיש קובץ, בשלב שני כל סטודנט/ית מקבל/ת X עבודות של עמיתים לבדיקה לפי מחוון שהמרצה הגדיר/ה 

  ישנן אפשרויות הערכה נוספות, כגון הערכה על פעילות בפורום, באגרון מונחים ועוד, כל זאת ניתן למצא במדריך המקוון, או לפנות לצוות Virtual TAUלהתייעצות

 • ברכיב זה הסטודנטים מתבקשים להגיש קובץ (או קבצים) באתר הקורס (לדוגמה קבצי Word; PDF או כל סוג קובץ נדרש) 

  סוג הקבצים: ניתן להגביל את סוג הקבצים אותם ניתן להגיש או להשאיר פתוח 

  זמינות הציונים: הציונים והמשוב אינם זמינים עד שהמרצה בוחר/ת לחשוף אותם  

  בדיקת העבודות מתאפשרת בשלוש דרכים מרכזיות: 

  1. בדיקה ישירות מהמטלה – צפייה בקובץ ישירות מהמטלה ללא צורך להוריד למחשב האישי; מאפשר הוספת הערות על גבי הקובץ עצמו, מתן הערות כלליות ומתן ציון 

  2. בדיקה על ידי הורדת הקבצים אחד אחד, מתן ציון, מאפשר העלאת קובץ בדוק 

  3. הורדת כל הקבצים בבת אחת (מצריך להזין ציון במקביל/בנפרד) 

  להנחיות כיצד ליצור "מטלה" לחצו כאן 

  במטלה ניתן להגדיר מועדי הגשה, הארכות זמן, הגשה בקבוצות, החזרת עבודה בדוקה ומתן ניסיון נוסף ועוד. 

  כל המידע נמצא בקישור זה 

 • מגוון סוגי שאלות -  ברכיב זה ניתן ליצור ולשלב שאלות מסוגים שונים כגון: 

  • רב ברירה (אמריקאיות) 

  • רב ברירה תשובות מרובות (בחירת מספר תשובות נכונות) 

  • נכון לא נכון 

  • גרירת מילים (מבנק מילים) לטקסט 

  • גרירת מילים (מבנק מילים) לתמונה 

  • שאלות התאמה 

  • שאלות מספריות 

  • שאלות פתוחות (כולל אפשרות להגבלת מספר מילים לתשובה) 

  • ועוד 

  • כל השאלות הסגורות נבדקות ומקבלות ציון באופן אוטומטי. חשיפת הציונים לפי הגדרות המרצה.  

  בסיום הבוחן

  • ניתן לראות דוח סטטיסטי ברמת הבוחן וברמת כל שאלה בתוך הבוחן 

  • אם יש שאלה שיש צורך לבטל או לקבל תשובה נוספת כנכונה ניתן לעדכן 
    

  להנחיות ליצירת "בוחן" לחצו כאן 

  בבוחן ניתן להגדיר מועדי הגשה, הארכות זמן, לאפשר ניסיונות מענה נוספים, לבצע תיקונים אם נדרשים ועוד. 

  כל המידע נמצא בקישור זה 

 • בפעילות מסוג הערכת עמיתים מספר שלבים: 

  1. הסטודנטים/יות מגישים עבודות עד למועד שהוגדר 
   המרצה מגדיר/ה כמה עבודות של עמיתים כל סטודנט/ית יקבל לבדיקה (החלוקה טכנית מבוצעת על ידי Moodle)  
   המרצה יוצר טופס מחוון לבדיקה עבור הסטודנטי/ות. אם הפעילות היא עם ציון מספרי (ולא רק משוב כתוב), במחוון יוגדר מה הניקוד המקסימלי עבור סעיף בדיקה

  2. כל סטודנט/ית יבצע בדיקה של המטלות שהוקצו לו/לה על ידי מילוי טופס  המחוון. 

  3. המרצה יכול לבצע בדיקה (ותיקון במידת הצורך) של המשובים לפני פרסום המשובים והציונים לסטודנטים/יות

  4. למידע נוסף והנחיות ליצירת פעילות "הערכת עמיתים" לחצו כאן

 • הציונים באתר הקורס מאפשרים לכם/ן כסגל לנהל אותם במקום אחד ואף לייצא אותם לאחר מכן לקובץ אקסל במידה ויש צורך לדווח על הציונים למזכירות החוג וכו׳. 

  הציונים יכולים להיות מוגדרים לפי משקלים ובעקבותיהם להיות משוקללים לסיום סופי בהתאם למשקל של כל רכיב ציון או כל קטגוריה הכוללת מספר רכיבי ציון אשר המשקל שלהם מחושב יחד, כחלק מהציון הכללי. 

  להנחיות כיצד ניתן להגדיר את דוח הציונים באתר הקורס ב-Moodle לחצו כאן


פדגוגיה דיגיטלית

Virtual TAU

מוזמנים/ות לפנות אלינו לייעוץ אישי, תמיכה ו/או כל שאלה הנוגעת להוראה ולמידה מקוונת בסביבת ה-Moodle

bottom of page